Trips Screenshots
screenshot1

The main window of trips.

screenshot2

Trips showing a entering details.

screenshot3

Trips showing currency converter.

screenshot4

Trips report

screenshot5

Trips overview report